Konkurs fotograficzny „Symetria w przyrodzie”

„Symetria w przyrodzie”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym pt. „Symetria w przyrodzie”.

WARUNKI KONKURSU:

 • uczestnicy wykonują fotografie obiektu przyrodniczego, w którym można dostrzec symetrię,
 • prace powinny być wykonane indywidualnie,
 • uczestnik może nadesłać jedną fotografię,
 • prace należy zapisać w formacie JPG, JPEG, PNG
 • nazwa pliku konkursowego (zdjęcia) powinna zawierać imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • pracę konkursową należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

Halina Kozdrah.kozdra@zs2lubin.pl

 • w temacie elektronicznego zgłoszenia (e-mailu), proszę wpisać: Konkurs fotograficzny /Imię i nazwisko autora/ klasa,
 • na podstawie nadesłanych prac jury wyłoni laureatów konkursu,
 • laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy,

TERMINY:

 • Prace konkursowe można przesyłać od 17 marca – do 31 marca 2022 r.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 • Prace nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Laureaci konkursu zostaną poinformowani osobiście o terminie ogłoszenia wyników i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.

KRYTERIA OCENY:

 • Prace zostaną poddane ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez organizatora.
 • Jury dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność z tematem, estetyka (kompozycja, jakość zdjęcia), oryginalność  pomysłu (ciekawe, nietypowe uchwycenie tematu),
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatora.
 • Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo podania do wiadomości publicznej informacji dotyczących przebiegu i wyników Konkursu na stronie internetowej.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na Konkurs została wykonana osobiście oraz nie narusza praw autorskich.
 • W związku z organizacją konkursu dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu publikacji jego wizerunku na terenie placówki, na jej stronach internetowych oraz w innych materiałach służących promocji placówki, na podstawie udzielonej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

                                    

Organizatorzy  konkursu „Symetria w przyrodzie”:

Halina Kozdra

Anna Niziołek

Skip to content