Aktywna tablica

Aktywna tablica
Aktywna tablica

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach, którego zakupiono monitory interaktywne.

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

  1. rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  2. kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
  3. wspieranie innowacyjnych metod pracy;
  4. wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W zakresie realizacji celów programu podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Międzyszkolnej Sieci Współpracy Nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Na mocy porozumienia nauczyciele Zespołu Szkół nr 2, II Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1 podejmują wspólne działania wdrażające TIK w procesie nauczania. Organizują spotkania nauczycieli, konferencje oraz lekcje otwarte tworząc warunki do dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniem.

W każdym typie szkół wyznaczono następujących koordynatorów:

  1. Halina Kozdra – technikum, szkoła branżowa
  2. Piotr Krasny – II Liceum Ogólnokształcące

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: MEN – „AKTYWNA TABLICA”

Skip to content