Flaga Rzeczypospolitej w kadrze zatrzymana – konkurs fotograficzny

Flaga Rzeczypospolitej

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

FLAGA RZECZYPOSPOLITEJ W KADRZE ZATRZYMANA

 1. ORGANIZATOR:

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie, ul. Szpakowa 1

 1. CELE KONKURSU:
 • stworzenie możliwości prezentacji prac młodzieży uzdolnionej fotograficznej,
 • upowszechnianie inicjatyw twórczych,
 • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań mniej znanymi technikami fotograficznymi.
 • Propagowanie wiedzy społeczno-historycznej
 1. TEMATYKA:

FLAGA RZECZYPOSPOLITEJ W KADRZE ZATRZYMANA

 1. Zdjęcia w formacie jpg, jpeg, tiff – 300 dpi W nazwie pliku prosimy umieścić imię i nazwisko oraz klasę
 2. UCZESTNICTWO: Konkurs jest kierowany do uczestników ZS nr 2 w Lubinie
 3. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC: należy przesłać w terminie do 09.11.2023 na adres: b.ziolo@zs2lubin.pl
 1. Prace stworzone indywidualne bez na naruszenia praw autorskich innych osób
 • Prawa autorskie do fotografii i ich publikacji przechodzą na własność organizatora

WYNIKI: Termin podsumowania, wręczenia nagród i dyplomów laureatom: zostanie ogłoszony na stronie internetowej ZS nr 2 w Lubinie

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego zapisu nie będą brane pod uwagę,
 • dzieła młodych artystów przechodzą na własność placówki organizującej konkurs, nie przewidujemy zwrotów prac,
 • decyzja jury jest niepodważalna,
 • nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
 • trafność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,
 • stopień trudności wykonania.
 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe):

I miejsce:

II miejsce:

III miejsce: 

Wraz z pracą należy przesłać zgłoszenie.

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA

 1. Imię i nazwisko uczestnika ………………………………………………………………………….
 2. Klasa ……………………………………………………

Załącznik 2

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………….(imię i nazwisko) w konkursie FOTOGRAFICZNYM.
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.).
 2. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń. ……………………………………………………………………………………………..
 • Praca stworzona została indywidualne bez na naruszenia praw autorskich innych osób
 • Prawa autorskie za projekt przechodzą na własność organizatora

Miejscowość i data ………………………………………………………………………………………………

Podpis rodziców (opiekunów prawnych) uczestnika konkursu.

Skip to content