Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zespołu Szkół Nr2 w Lubinie

Deklaracja dostępności serwisu www.zs2lubin.edu.pl

Zespół Szkół Nr 2 w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu https://www.zs2lubin.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 22.02.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 28.03.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Drogą kontaktową jest korespondencja email na adres zs2lubin@zs2lubin.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Szpakowa 1, 59-300 Lubin.


1. Dostępność wejścia do budynku
.

 1. Do budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Lubinie prowadzi 5 wejść: 2 wejścia od
  Szpakowej oznaczone jako W1 i W2, 2 wejścia od strony ul. Kruczej oznaczone jako W3 i W4 oraz jedno od ul. Żurawiej odznaczone jest jako W5. Do wszystkich wejść prowadzą schody.
 2.  Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępne jest wejście główne W1 od ulicy Szpakowej przy wsparciu pracownika portierni – wejście schodami, drzwi otwierane samodzielnie, umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich (pochylnia).
 3. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu miejskim od strony ul. Kruczej.

 

2. Dostępność wewnątrz budynku. 

Dla osób ze szczególnymi potrzebami  dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i I piętrze szkoły. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 1. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika, portierni znajdującego się przy wejściu głównym od ul. Szpakowej (W1).
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym/psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie  można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.
Skip to content