Zasady rekrutacji do OPW

Zasady rekrutacji do OPW

KANDYDACIE, JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE DO
ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (OPW) W NASZEJ SZKOLE
OD 16 MAJA 2024 R. ZALOGUJ SIĘ W SYSTEMIE NABÓR VULCAN, WYGENERUJ I WYDRUKUJ WNIOSEK/ E-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OPW
I PAMIĘTAJ, ŻE:

wraz z wydrukowanym wnioskiem/przesłanym e-wnioskiem o przyjęcie do OPW (podpisanym przez co najmniej jednego rodzica) musisz dostarczyć do szkoły
do 29 maja 2024 r:

  1. pisemną zgodę obojga rodziców/ opiekunów na uczęszczanie do OPW (do pobrania załącznik nr 2),
  2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające twój bardzo dobry stan zdrowia (do pobrania załącznik nr 3),
  3. przedstawienie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW (do pobrania załącznik nr 4),
  4. przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (na dowolnym druku).

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.
oraz
MUSISZ PRZYSTĄPIĆ DO TESTU PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
Test prób sprawności fizycznej odbędzie się

w czwartek 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00

w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Nr 2 w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

PAMIĘTAJ!!!
Na test zabierz odpowiedni strój sportowy oraz dokument potwierdzający tożsamość (legitymację lub inny dokument ze zdjęciem)

Chcesz wiedzieć co będzie na teście sprawności fizycznej?
OTWÓRZ załącznik nr 1 regulaminu rekrutacji.

Skip to content