KANDYDACIE, JEŚLI STARASZ SIĘ O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO  W NASZEJ SZKOLE PAMIĘTAJ, ŻE:

PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

OD 15 MAJA 2023R. ZALOGUJ  SIĘ W SYSTEMIE NABÓR VULCAN, WYGENERUJ I WYDRUKUJ WNIOSEK/ E-WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO OPW
I PAMIĘTAJ, ŻE:

wraz z wydrukowanym wnioskiem  o przyjęcie do OPW (podpisanym przez co najmniej jednego rodzica) musisz dostarczyć do szkoły do 31 maja 2023r:

  • pisemną zgodę obojga rodziców/ opiekunów na uczęszczanie do OPW,

   Do pobrania wzór nr 2

  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające twój bardzo dobry stan zdrowia,  

  Do pobrania  wzór nr 3

oraz

MUSISZ PRZYSTĄPIĆ   DO TESTU  PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Test prób sprawności fizycznej odbędzie się
 w  poniedziałek  5 czerwca 2023 r. o godzinie 10.00

w sali gimnastycznej  Zespołu Szkól  Nr 2  w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

PAMIĘTAJ!!!

Warunkiem dopuszczenia do testu jest:

  • przedstawienie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW.

                     Do pobrania – wzór nr 1

  • przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu.

Na dowolnym druku.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje

wykluczeniem kandydata z testu.

w/w dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z wnioskiem o przyjęcie do oddziału Przygotowania Wojskowego do 31 maja 2023 r.

Chcesz wiedzieć co będzie na teście sprawności fizycznej?
OTWÓRZ 
załącznik  nr 1 regulaminu rekrutacji.

Skip to content