ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

UWAGA MATURZYŚCI!

Świadectwa dojrzałości można odbierać osobiście od piątku 7 lipca 2023 r. od godz. 9.30 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Odbierający świadectwo musi okazać dowód tożsamości oraz podpisać listę z OKE. Przypominamy również, że każdy zdający otrzymał indywidualny kod, który umożliwia sprawdzenie wyników w Internecie.

Absolwenci, którzy osobiście nie mogą odebrać świadectwa maturalnego, mogą upoważnić w tej sprawie inną osobę. W związku z tym osoba odbierająca świadectwo jest zobowiązana okazać UPOWAŻNIENIE o następującej treści:

UPOWAŻNIENIE

Ja niżej podpisana/y upoważniam …. (wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej), legitymującej się dowodem osobistym nr …. (wpisać numer dowodu osobistego osoby upoważnionej) do odbioru moich wyników egzaminu maturalnego.

Imię i nazwisko: ……………….(wpisać czytelnie imię i nazwisko osoby upoważniającej)

Data, podpis: ………. (wpisać datę wystawienia i podpis osoby upoważniającej)

Świadectwa będą wydawane osobie tylko z pisemnym upoważnieniem !

Zapraszamy.

Skip to content