Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Absolwencie, dołącz do III Liceum Ogólnokształcącego i rozpocznij survivalową przygodę z klasą wojskową!

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Od 1 września 2022 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej szkole funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), dla którego Jednostką Patronacką jest 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Uczniowie oddziału, na terenie szkoły oraz Jednostki Patronackiej, realizują program szkolenia wojskowego -,,Szkolenie OPW”- zgodny z Rozporządzeniem MON. W klasie I i IV uczestniczą w pięciodniowym obozie szkoleniowy w Świętoszowie.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych, które często odbywają się w warunkach poligonowych.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

 • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
 • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
 • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Na realizację szkolenia wojskowego szkoła otrzymała dotację z Ministerstwa, która została przeznaczona na umundurowanie oraz wyposażenie specjalistyczne, np. kamizelki taktyczne, hełmy ochronne, gumowe atrapy karabinów, busole, maski przeciwgazowe, radiotelefony, komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy itp.

Nauka w klasie OPW pozwala na uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
 • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Ponadto uczniowie tego oddziału biorą udział w  szkoleniu policyjnym i pożarowym w ramach podpisanych przez szkołę porozumień o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej stanowi jedno z kryteriów w systemie rekrutacji.

Zaliczenie testu przez kandydata jest jednoznaczne z uzyskaniem przez niego 20 punktów rekrutacyjnych.

 Punkty otrzymane po wykonaniu wszystkich prób testu potwierdzają szczególne predyspozycje wymagane w czasie realizacji programu klas OPW.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 regulaminu rekrutacji.

Termin testu prób sprawności fizycznej:  13 czerwca 2024 r. godzina 9.00 w ZS Nr 2 w Lubinie

PAMIĘTAJ!!! PRZED PRZYJŚCIEM NA TEST:

 • zarejestruj się w systemie VULCAN od 16.05. do 29.05.2024r.,
 • wypełnij wniosek w systemie,
 • przynieś osobiście wydrukowany wniosek (lub prześlij e-wniosek) wraz z wymaganymi dokumentami do naszej szkoły od 16.05.2024 r. do 29.05.2024r. Pamiętaj o podaniu swojego aktualnego nr telefonu. Wniosek musi być podpisany przez obojga rodziców.

Do wniosku dołącz:

 1. pisemną zgodę obojga rodziców/ opiekunów na uczęszczanie do OPW (do pobrania załącznik nr 2),
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające twój bardzo dobry stan zdrowia (do pobrania załącznik nr 3),
 3.  przedstawienie zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW (do pobrania załącznik nr 4),
 4.  przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (na dowolnym druku).

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w regulaminie rekrutacji.

Odział Przygotowania Wojskowego tworzony jest z myślą o uczniach, którym poza nauką zależy na rozwoju sprawności fizycznej i cech przywódczych, umiejętności działania w zespole, umiejętności przydatnych w pracy w służbach mundurowych – wojsko, straż pożarna, policja, służba graniczna. Dla tych, którym bliskie jest poczucie patriotyzmu i konieczność obrony Ojczyzny.

Wybierając tę klasę będziesz miał przywilej noszenia munduru, zostaniesz zapoznany z ceremoniałem wojskowym, a w pierwszym roku nauki złożysz uroczyste ślubowanie.

Ponadto w ramach współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu planujemy udział uczniów w dniach otwartych koszar, uroczystościach wojskowych i wydarzeniach z życia uczelni, a także wizyty przedstawicieli uczelni w naszej szkole.

Przed Tobą wspaniała przygoda – obozy przetrwania, wspinaczka, biwaki nocne, warsztaty z ratownictwa medycznego i spadochronowego, udział w symulacjach akcji ratowniczych na wysokościach z udziałem Straży Pożarnej – wszystko to będzie organizowane, przy współpracy z jednostkami wojskowymi i różnymi organizacjami, na terenie Lubina i w jego okolicy.

Na początku roku szkolnego uczniowie OPW wezmą udział w obozie integracyjnym, podczas którego odbędą się zajęcia z musztry, szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa.

Oczywiście priorytetem będzie dla nas dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych uczelniach.

Pamiętaj!

Wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w wojsku, służbach mundurowych, zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych, przedmioty rozszerzone dają Ci możliwość kształcenia na różnych kierunkach.

PERSPEKTYWY DALSZEJ NAUKI

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą kontynuować naukę:

 • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • w Akademii Sztuki Wojennej,
 • w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • na innych uczelniach wojskowych i policyjnych,
 • na uniwersytetach,
 • na politechnikach,
 • w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • w szkołach pomaturalnych i policealnych.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW:

inżynieria bezpieczeństwa, administracja wojskowa, dowodzenie, obronność państwa, kryminologia, resocjalizacja, służby porządku publicznego, bezpieczeństwo narodowe, logistyka, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa, prawo, pedagogika o specjalności np. z wychowania obronnego, prewencji kryminalnej, profilaktyki, mikrobiologia, ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i wiele innych.

WSTĄP W NASZE SZEREGI! CZEKAMY NA CIEBIE! DO ZOBACZENIA!

Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia/WOS (wyższa ocena).

Zobacz nas w akcji

Galeria zdjęć - Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Skip to content