Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Absolwencie, dołącz do III Liceum Ogólnokształcącego i rozpocznij survivalową przygodę z klasą wojskową!

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Od 1 września 2022 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej szkole funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), dla którego Jednostką Patronacką jest 10 Brygada Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie.

Uczniowie oddziału, na terenie szkoły oraz Jednostki Patronackiej, realizują program szkolenia wojskowego -,,Szkolenie OPW”- zgodny z Rozporządzeniem MON. W klasie I i IV uczestniczą w pięciodniowym obozie szkoleniowy w Świętoszowie.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych, które często odbywają się w warunkach poligonowych.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

 • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
 • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
 • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
 • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Na realizację szkolenia wojskowego szkoła otrzymała dotację z Ministerstwa, która została przeznaczona na umundurowanie oraz wyposażenie specjalistyczne, np. kamizelki taktyczne, hełmy ochronne, gumowe atrapy karabinów, busole, maski przeciwgazowe, radiotelefony, komplet do kwalifikowanej pierwszej pomocy itp.

Nauka w klasie OPW pozwala na uzyskanie przez uczniów konkretnych korzyści takich jak:

 • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerw osobowych SZ RP lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej;
 • aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji).

Ponadto uczniowie tego oddziału biorą udział w  szkoleniu policyjnym i pożarowym w ramach podpisanych przez szkołę porozumień o współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubinie oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia do OPW jest zaliczenie testu sprawności fizycznej.

Test sprawności fizycznej stanowi jedno z kryteriów w systemie rekrutacji.

Zaliczenie testu przez kandydata jest jednoznaczne z uzyskaniem przez niego 20 punktów rekrutacyjnych.

 Punkty otrzymane po wykonaniu wszystkich prób testu potwierdzają szczególne predyspozycje wymagane w czasie realizacji programu klas OPW.

Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku nr 1 regulaminu rekrutacji.

Termin testu prób sprawności fizycznej:  5 czerwca 2023 r. godzina 10.00 w ZS Nr 2 w Lubinie

PAMIĘTAJ!!! PRZED PRZYJŚCIEM NA TEST:

 • zarejestruj się w systemie VULCAN od 15.05. do 31.05.2023r.,
 • wypełnij wniosek w systemie,
 • przynieś osobiście wydrukowany wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do naszej szkoły od 15.05.2023 r. do 31.05.2023r. Pamiętaj o podaniu swojego aktualnego nr telefonu.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemna zgoda obojga rodziców/ opiekunów na uczęszczanie do OPW (wzór nr 2),
 • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające twój bardzo dobry stan zdrowia i braku przeciwskazań do nauki w OPW (wzór nr 3),
 • zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW (wzór nr 1),
 • zaświadczenie lekarskie (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 14 dni przed przystąpieniem do testu (na dowolnym druku).

Wzory dokumentów oraz szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie: https://zs2lubin.pl/przyjecie-do-oddzialu-przygotowania-wojskowego/

Odział Przygotowania Wojskowego tworzony jest z myślą o uczniach, którym poza nauką zależy na rozwoju sprawności fizycznej i cech przywódczych, umiejętności działania w zespole, umiejętności przydatnych w pracy w służbach mundurowych – wojsko, straż pożarna, policja, służba graniczna. Dla tych, którym bliskie jest poczucie patriotyzmu i konieczność obrony Ojczyzny.

Wybierając tę klasę będziesz miał przywilej noszenia munduru, zostaniesz zapoznany z ceremoniałem wojskowym, a w pierwszym roku nauki złożysz uroczyste ślubowanie.

Ponadto w ramach współpracy z Akademią Wojsk Lądowych we Wrocławiu planujemy udział uczniów w dniach otwartych koszar, uroczystościach wojskowych i wydarzeniach z życia uczelni, a także wizyty przedstawicieli uczelni w naszej szkole.

Przed Tobą wspaniała przygoda – obozy przetrwania, wspinaczka, biwaki nocne, warsztaty z ratownictwa medycznego i spadochronowego, udział w symulacjach akcji ratowniczych na wysokościach z udziałem Straży Pożarnej – wszystko to będzie organizowane, przy współpracy z jednostkami wojskowymi i różnymi organizacjami, na terenie Lubina i w jego okolicy.

Na początku roku szkolnego uczniowie OPW wezmą udział w obozie integracyjnym, podczas którego odbędą się zajęcia z musztry, szkolenia strzeleckiego oraz terenoznawstwa.

Oczywiście priorytetem będzie dla nas dobre przygotowanie ogólnokształcące umożliwiające zdanie egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie kształcenia w szkołach pomaturalnych i wyższych uczelniach.

Pamiętaj!

Wybierając tę klasę nie musisz w przyszłości pracować w wojsku, służbach mundurowych, zdajesz maturę identyczną jak w innych klasach licealnych, przedmioty rozszerzone dają Ci możliwość kształcenia na różnych kierunkach.

PERSPEKTYWY DALSZEJ NAUKI

Absolwenci liceum ogólnokształcącego mogą kontynuować naukę:

 • w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu,
 • w Akademii Sztuki Wojennej,
 • w Wojskowej Akademii Technicznej,
 • na innych uczelniach wojskowych i policyjnych,
 • na uniwersytetach,
 • na politechnikach,
 • w Akademii Wychowania Fizycznego,
 • w szkołach pomaturalnych i policealnych.

Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

PROPONOWANE KIERUNKI STUDIÓW:

inżynieria bezpieczeństwa, administracja wojskowa, dowodzenie, obronność państwa, kryminologia, resocjalizacja, służby porządku publicznego, bezpieczeństwo narodowe, logistyka, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa, prawo, pedagogika o specjalności np. z wychowania obronnego, prewencji kryminalnej, profilaktyki, mikrobiologia, ochrona środowiska, turystyka, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym i wiele innych.

WSTĄP W NASZE SZEREGI! CZEKAMY NA CIEBIE! DO ZOBACZENIA!

Przedmioty rozszerzone: biologia, matematyka, język angielski.

Przedmioty punktowane w rekrutacji: język polski, matematyka, język obcy, biologia/WOS (wyższa ocena).

Zobacz nas w akcji

Galeria zdjęć - Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW)

Skip to content