Rekrutacja 2024

Rekrutacja Lubin – Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

Rekrutacja 2024

Rekrutacja do szkoły prowadzona będzie od dnia 16 maja 2024 z wykorzystaniem systemu informatycznego (kliknij w link =>>)  Dolnośląskie – Nabór Szkoły ponadpodstawowe firmy VULCAN.

Tymczasem już teraz prosimy o zapoznanie się z kierunkami kształcenia oraz zasadami rekrutacji.

Najważniejsze daty dotyczące rekrutacji i egzaminu 8-klasisty

1
11.04
Zapraszamy Cię na Dzień Otwarty - 11.04.2024r. od godz. 15:00

Wybierz kierunek kształcenia najlepszy dla Ciebie. Odpowiemy na każde Twoje pytanie.

Sprawdź, jakie przedmioty są punktowane w rekrutacji.

2
16.05
Start rekrutacji - zaloguj się i złóż wniosek w systemie Nabór Vulcan

Kandydacie ubiegając się o przyjęcie do ZS Nr 2 pamiętaj o dostarczeniu do szkoły wydrukowanego i podpisanego przez co najmniej jednego rodzica wniosku o przyjęcie do szkoły lub przesłaniu e-wniosku (z systemu elektronicznej rekrutacji).

Do wniosku dołącz (jeśli we wniosku zaznaczyłeś TAK w dodatkowych informacjach o kandydacie) następujące dokumenty:

 1. opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,
 3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu,
 4. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
 5. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
 6. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 7. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad czy konkursów wydane przez właściwego kuratora oświaty.

Uwaga!

Kandydaci wybierający Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) składają wniosek w systemie Nabór Vulcan do 29 maja 2024r. (nawet gdy jest to szkoła kolejnego wyboru).

Kandydacie ubiegając się o przyjęcie do OPW pamiętaj o dostarczeniu do szkoły wydrukowanego i podpisanego przez obojga rodziców wniosku o przyjęcie do szkoły lub przesłaniu e-wniosku (z systemu elektronicznej rekrutacji).

Do wniosku dołącz  następujące dokumenty:

 1. pisemną zgodę obojga rodziców/ opiekunów na uczęszczanie kandydata do OPW (zał. nr 2),
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia kandydata (zał. nr 3),
 3. zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w teście córki/syna, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy OPW (zał. nr 4),
 4. zaświadczenie lekarskie (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) o braku przeciwwskazań do czynnego udziału w teście. Zaświadczenie powinno być wystawione nie więcej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu na dowolnym druku.

Brak któregokolwiek z ww. dokumentów skutkuje wykluczeniem kandydata z testu.

Nie zapomnij o złożeniu 4 wymaganych dokumentów w sekretariacie szkoły do 29.05.2024r.

14-16.05
Egzamin Ósmoklasisty

14.05 - język polski

15.05. - matematyka

16.05 - język obcy nowożytny

3
29.05
Koniec składania wniosków w systemie Nabór Vulcan do OPW

Do Oddziału Przygotowania Wojskowego wniosek w systemie Nabór Vulcan należy złożyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej do 29 maja 2024r. (nawet gdy jest to szkoła kolejnego wyboru).

4
13.06
godz. 9.00
Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

Test prób sprawności fizycznej odbędzie się

w czwartek 13 czerwca 2024 r. o godzinie 9.00

w sali gimnastycznej Zespołu Szkól Nr 2 w Lubinie przy ul. Szpakowej 1.

Pamiętaj!!!

Przed testem zarejestruj się i złóż wniosek w systemie Nabór Vulcan. Test jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, którzy w swoim wniosku wybrali OPW.

Na test zabierz odpowiedni strój sportowy oraz dokument potwierdzający tożsamość (legitymację lub inny dokument ze zdjęciem)

5
17.06
Koniec składania wniosków (I tura)
6
21.06
Wpisz swoje osiągnięcia w systemie rekrutacji

Pamiętaj ! Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły wpisz w system rekrutacji swoje osiągnięcia (wszystkie oceny).

7
21.06
Koniec roku szkolnego

Start dostarczania dokumentów, składania wniosków i nanoszenia w nich zmian

3.07
Wyniki Egzaminu Ósmoklasisty

3.07 - ogłoszenie wyników

8
05.07
Koniec dostarczania dokumentów

Koniec dostarczania dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty), składania wniosków i nanoszenia na nich zmian

9
15.07
Ogłoszenie kandydatów zakwalifikowanych
10
15 - 16.07
Odbierz od nas skierowanie na badania lekarskie

Jeżeli zakwalifikowałeś się do technikum lub branżowej szkoły I stopnia odbierz od nas skierowanie na badania lekarskie i wykonaj je u lekarza medycyny pracy.

11
16.07
Start potwierdzania woli przyjęcia

Do 22 lipca 2024 r. przynieś do naszej szkoły w celu potwierdzenia woli:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
 3. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz:
 4. kartę zdrowia,
 5. prześlij na adres rekrutacja@zs2lubin.pl fotografię do e-legitymacji spełniającą poniższe warunki:
 • zdjęcie kolorowe, o wymiarach 35 × 45 mm,
 • wykonane na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mające dobrą ostrość oraz odwzorowujące naturalny kolor skóry,
 • obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii,
 • pokazywać wyraźnie oczy, z widocznymi brwiami,
 • osoba na zdjęciu powinna być bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, powinna patrzeć na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • zdjęcie powinno być w formacie .jpg lub .jpeg, o rozmiarze maksymalnie 1MB i w wymiarach 496 pikseli (wysokość) x 354 pikseli (szerokość) lub proporcjonalnie więcej oraz rozdzielczości do 100 dpi.

W temacie maila napisz swoje imię i nazwisko oraz kierunek kształcenia, na który jesteś zakwalifikowany.

12
22.07
Koniec potwierdzania woli przyjęcia
13
23.07
Ogłoszenie listy przyjętych
14
23.07
Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Jeżeli dostałeś się na kierunek  technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych lub oraz zawód kucharz pamiętaj że do 30.08.2024r. musisz dostarczyć do sekretariatu szkoły  orzeczenie  lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia i wykonywania pracy, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Rekrutacja Lubin- Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
Skip to content