Covid-19 Procedury bezpieczeństwa


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr S.0131.23.2020
Dyrektora Zespołu Szkół nr 2
im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID – 19

na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie.

I. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
  u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.),

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389),

 1. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego,

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394).

II. Obowiązki dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie:

1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.

3. Płyn do dezynfekcji rąk zapewnia również przy wyznaczonych wejściach do Zespołu Szkół
Nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i salach lekcyjnych.

4. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.

5. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

6. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły.

7. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika: gabinet nr 26.

8. Zapewnia w tym pomieszczeniu odpowiednie wyposażenie tzw. zestaw ochronny: przyłbicę, fartuch ochronny, maski , rękawiczki.

9. Jeśli uczeń/pracownik szkoły będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) postępuje zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem.

10. Zapewnia codzienną dezynfekcję: toalet, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, oraz przyborów wykorzystywanych podczas zajęć.

11. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie poddać dezynfekcji.

12. Wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury ucznia/pracownika.

III. Obowiązki pracowników:

 • Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje dłonie mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje oraz te, które mu podlegają.

3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, szatni, pomieszczenia woźnych,

pokoju odpoczynku, magazynów i innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

4. Powierzchnie dotykowe w tym: biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty ławek, klucze i inne przedmioty używane przez uczniów i pracowników w ciągu dnia regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety oraz ciągi komunikacyjne regularnie
i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 • Obowiązki kierownika gospodarczego:

1. Przestrzega warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczących funkcjonowania szkoły.

2. Sprawuje kontrolę nad utrzymaniem wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy.

3. Po zakończonej pracy i przed rozpoczęciem zajęć sprawdza, czy pracownicy obsługi przeprowadzili gruntownie dezynfekcję powierzchni płaskich, sprzętów i pomieszczeń.

4. Dba o czystość magazynów i higieniczny odbiór towaru od dostawców.

5. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: maseczka, rękawiczki.

6. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, towar zostawia za drzwiami.

7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub chorobą COVID-19 pracownika obsługi organizuje pracę dla pozostałych pracowników szkoły.

9. Zamawia wszystkie konieczne towary w uzgodnieniu z główną księgową i dba o ich dostawę.

10. Posiada w magazynie wszystkie środki niezbędne do zabezpieczenia i dezynfekcji oraz ich charakterystyki.

 • Obowiązki nauczycieli:

1. Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze, konsultacje, zajęcia rewalidacyjne, a także te, które są realizowane w formie pracy zdalnej.

2. Wyjaśnia uczniom pełnoletnim oraz niepełnoletnim i ich rodzicom zasady obowiązujące
w szkole ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku
z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

3. Przestrzega zasad korzystania z pomieszczeń szkolnych, w tym boiska szkolnego i basenu stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscach.

4. Organizuje konsultacje dla uczniów zgłaszających się wg opisanych zasad.

5. Uczestniczy w zespołach nadzorujących przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych zgodnie z zasadami opisanymi przez CKE i zatwierdzonymi przez MEN.

6. Unika organizowania większych skupisk młodzieży w jednym pomieszczeniu.

7. Zachowuje dystans społeczny w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

8. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

9. Organizuje z uczniami dezynfekcję blatów ławek szkolnych przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych.

10. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki lub osobę
z kadry kierowniczej szkoły.

 • Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

Nauczyciel bibliotekarz powinien:

 1. Przebywać w bibliotece w maseczce i rękawiczkach podczas wykonywania obowiązków.

 2. Zachować bezpieczną odległości od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane
  2 metry, min. 1,5 m).

 3. Zapewnić wietrzenie nieklimatyzowanych pomieszczeń.

 4. Czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy (klamki, drzwi wejściowe, blaty, oparcia krzeseł).

 5. Umieścić w widocznym miejscu informację o maksymalnej liczbie odwiedzających, mogących jednocześnie przebywać w bibliotece.

 6. Ustawić przesłonę ochronną z pleksi w punkcie kontaktu użytkownika
  z bibliotekarzem (na ladzie bibliotecznej).

 7. Ograniczyć liczbę użytkowników w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

 8. Ograniczyć użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek.

 9. Ograniczyć wykorzystanie multimediów i innych urządzeń aktywowanych dotykiem.

 10. Po przyjęciu książek od użytkownika każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 11. Książki przyjęte od ucznia, który przebywa na kwarantannie odłożyć do pudła lub na wydzielone półki w innym pomieszczeniu bądź regale, ewentualnie na podłodze. Odizolowane egzemplarze oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia – w przypadku kwarantanny.

 12. Obsługę czytelnika ograniczyć do minimum, nie tworzyć skupisk, tym bardziej
  w pomieszczeniach zamkniętych.

IV. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie w okresie pandemii covid-19 dostępnymi na stronie internetowej szkoły.

 2. Rodzice dziecka niepełnoletniego wyrażają zgodę na udział w zajęciach, konsultacjach organizowanych na terenie szkoły.

 3. Rodzice dziecka niepełnoletniego wyrażają zgodę na poddanie dziecka pomiarowi temperatury bezdotykowym termometrem.

 4. Mają świadomość, że w zajęciach szkolnych mogą uczestniczyć jedynie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych.

 5. Natychmiast informują szkołę o domownikach przebywających na kwarantannie.

 6. W przypadku choroby dziecka stosują się do zaleceń lekarza.

 7. Po przebytej chorobie dziecka są zobowiązani do dostarczenia do szkoły zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego aktualny stan zdrowia dziecka/zdolność do uczęszczania na zajęcia lekcyjne.

 8. Zapoznają dzieci z podstawowymi zasadami higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie maseczek w momencie wejścia do budynku i wyjścia ze szkoły oraz podczas przerw lekcyjnych (w czasie zajęć lekcyjnych maseczki nie będą obowiązkowe).

 9. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zbędnych przedmiotów do szkoły przez ich dzieci.

 10. Znają bezpieczne zasady korzystania z biblioteki.

 11. Przypominają swoim dzieciom o zasadach zachowania dystansu społecznego
  (co najmniej 1,5 metra).

 12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora, pedagoga, wychowawcy, pracownika sekretariatu zapewniając szybką
  i skuteczną komunikację ze szkołą.

V. Obowiązki uczniów.

 1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 2. Biorą odpowiedzialność za skuteczną realizację zaleceń, a tym samym za bezpieczeństwo zdrowotne swoje i innych.

 3. Przestrzegają podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
  i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie maseczek w momencie wejścia do budynku i wyjścia ze szkoły oraz podczas przerw lekcyjnych (w czasie zajęć lekcyjnych maseczki nie będą obowiązkowe).

 4. Uczęszczają do szkoły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 5. Mają świadomość, że zasady bezpieczeństwa obowiązują nie tylko przed lekcjami, ale również po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

 6. Wchodzą do budynku szkoły wyznaczonymi wejściami wg. harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły.

 7. Przed wejściem do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją.

 8. Zachowują dystans w przestrzeniach wspólnych (co najmniej 1,5 m).

 9. Korzystają jedynie z własnych podręczników, długopisów i innych przyborów szkolnych.

 10. Podczas przerw lekcyjnych wychodzą z budynku z zachowaniem wspomnianych wyżej zaleceń.

 11. Unikają kontaktu z większą grupą osób !!!

 12. Dla bezpieczeństwa zdrowotnego poddają się pomiarowi temperatury bezdotykowym termometrem.

 13. Wszystkie objawy chorobowe (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, złe samopoczucie) niezwłocznie zgłaszają nauczycielowi, wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

 14. Stosują się do procedur obowiązujących w przypadku podejrzenia zakażenia na terenie szkoły lub placówki. Szkoła odizoluje ucznia (w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych. W takiej sytuacji należy udać się do lekarza.

 15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców stosują się do odrębnych przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów
  w związku z epidemią, właściwych dla zakładu pracy oraz wytycznych ministra właściwego dla zawodów szkolnictwa branżowego poszczególnych branż.

 16. Znają zasady korzystania z biblioteki szkolnej i innych pomieszczeń, w których realizowane są zajęcia.

 17. Dezynfekują przed rozpoczęciem zajęć (po 1,2,3,4,5,6,7 godzinie lekcyjnej) blaty ławek zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów.

VI. Procedury na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub choroby Covid-19.

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników,
w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

 1. Pomieszczenie na odizolowanie osoby.

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 – zwane dalej jako „izolatka” – gabinet nr 26.

2. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania na opuszczenie szkoły.

3. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

4. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

2. Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia.

1. Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby np. wysoką temperaturę ciała należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

2. Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.

3. Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły, z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza ucznia do izolatki oraz zapewnia uczniowi niezbędną opiekę.

4. W izolatce powinno być zapewnione minimum 2 m odległości od przebywających tam osób.

5. O wystąpieniu zdarzenia należy powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną.

6. W momencie odbierania odizolowanego ucznia należy zadbać, aby on nie miał kontaktu
z innymi osobami, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.

7. Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

 1. Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.

2. Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatorium, informując o tym jednocześnie dyrektora szkoły.

3. W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna i zostanie wdrożone postępowanie zgodnie
z zaleceniami.

4. Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu
i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

5. Po ustaleniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym czasie w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenia stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl.

 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

1. Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe i uczniów wchodzących do szkoły.

2. Przy wejściu do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk (min 60% zawartości alkoholu).

3. W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, dzwonków, itp. (załącznik
nr 2).

4. Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie
z zaleceniami producenta środków do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Załącznik nr 3 – Wykaz stosowanych niebezpiecznych substancji i mieszanin.

Personel zapoznany został z kartami charakterystyk stosowania niebezpiecznych substancji
i ich mieszanin. Materiały dostępne są do wglądu w gabinecie kierownika gospodarczego.

5. Nauczyciele opiekujący się uczniami w razie konieczności będą zaopatrzeni
w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).

6. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

7. Toalety i umywalki będą dezynfekowane systematycznie.

8. Tablice plastikowe i inne przybory będą dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu. Informację przekazuje nauczyciel kierownikowi gospodarczemu.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/ opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.

Uwagi:

Przypomina się, że przy stosowaniu środków ochrony indywidualnej oraz zapewnieniu skutecznej dezynfekcji i myciu rąk należy zwrócić uwagę na:

 • zapewnienie w salach i toaletach środków do dezynfekcji rąk dla pracowników i uczniów,

 • korzystanie przez wszystkich pracowników oraz uczniów z ręczników jednorazowego użytku,

 • nie zakładanie biżuterii (np. zegarków, pierścionków, bransoletek, jeśli noszenie biżuterii jest konieczne należy wówczas korzystać z rękawiczek),

 • fartuch zawsze powinien zabezpieczać odzież (długi rękaw odzieży własnej – długi rękaw fartucha), jednak stosowanie odzieży, w tym ochronnej „do łokcia” zdecydowanie ułatwia przeprowadzenie skutecznego mycia i dezynfekcji rąk (nie tylko dłoni),

 • Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia dzwoni na 999 – pogotowie ratunkowe lub 601158632 – Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lubinie.

 • Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.

KONTAKTY Z INSTYTUCJAMI

1. Starostwo Powiatowe w Lubinie – organ prowadzący – 76 74 67 101

2. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – 71 340 63 36

3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubinie:
– tel. Stacjonarny 768466700
– tel. Alarmowy +48601158632

4. Służby mundurowe:
– policja 997
– straż pożarna 998
– telefon ratunkowy 112 lub 999

5. NFZ infolinia – 800190590

6. MEN – 222500120; infolinia 222500115

7. MZ – 222500146

8. GIS – 22 5361300

III. ADRESY STRON INTERNETOWYCH

– MEN informacja@men.gov.pl

– MZ kancelaria@mz.gov.pl

– GIS inspektorat@gis.gov.pl

Procedura wchodzi w w życie z dniem 01.09.2020 r.

Skip to content