BEZPIECZNIE W SZKOLE

Bezpiecznie w szkole

Covid-19 Procedury Bezpieczeństwa – wpis, oraz wersja pdf

Tutaj >> Informacja dla rodziców i opiekunów

W związku z powrotem, od 01.09.2020 r. do szkoły informujemy, że
w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie wracamy do zajęć prowadzonych stacjonarnie w budynku szkoły.

W trosce o Wasze bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne przestrzegania zaleceń  i wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Za skuteczną realizację zaleceń, a tym samym za bezpieczeństwo zdrowotne odpowiadamy wszyscy.

Szczególnie prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie maseczek w momencie wejścia do budynku i wyjścia ze szkoły oraz podczas przerw lekcyjnych (w czasie zajęć lekcyjnych maseczki nie będą obowiązkowe).

Prosimy nie przychodzić do szkoły z objawami jakiejkolwiek choroby. Niezwłocznie przekazać informację  o domownikach objętych kwarantanną.

Zasady bezpieczeństwa obowiązują nie tylko przed lekcjami, ale również po zakończeniu zajęć dydaktycznych. Uruchomimy trzy osobne wejścia do budynku szkoły.
Informujemy, że w szkole będzie obowiązywało zachowanie dystansu w przestrzeniach wspólnych. Przed wejściem szkoły będziecie zobowiązani do dezynfekcji rąk.

Dla bezpieczeństwa zdrowotnego będziemy także mierzyć temperaturę bezdotykowym termometrem.

W czasie zajęć lekcyjnych korzystajcie jedynie z własnych podręczników, długopisów  i innych przyborów szkolnych. Dyżurni będą pomagać w dezynfekcji ławek i pomocy dydaktycznych. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie wietrzone. Podczas przerw lekcyjnych będziecie mogli wychodzić ze szkoły z zachowaniem wspomnianych wyżej zaleceń. Unikajcie kontaktu z większą grupą osób !!!

Wszystkie objawy chorobowe (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, złe samopoczucie) należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi, wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

Uwaga !!!

W przypadku podejrzenia zakażenia na terenie szkoły lub placówki szkoła odizoluje ucznia ( w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu) i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów prawnych.  W takiej sytuacji należy udać się do  lekarza.

 Pamietajcie !!!

Jeżeli objawy będą wskazywały na możliwość zarażenia SARS-CoV-2, należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.

Drodzy uczniowie !

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne.

Bezpiecznie w szkole
Bezpiecznie w szkole

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

            W związku z powrotem, od 01.09.2020 r.,  uczniów do szkoły informujemy, że zmieniamy technikę realizacji procesu dydaktycznego w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie tzn. wracamy do zajęć prowadzonych stacjonarnie w budynku szkoły.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi i administracji prosimy o pomoc w zakresie przestrzegania wszelkich zaleceń i wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przypominamy, że odpowiedzialność za skuteczną realizację zaleceń, a tym samym za bezpieczeństwo zdrowotne Państwa dzieci odpowiadamy wspólnie.

Szczególnie prosimy o dopilnowanie, by Wasze dzieci przestrzegały podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, noszenie maseczek w momencie wejścia do budynku i wyjścia ze szkoły oraz podczas przerw lekcyjnych (w czasie zajęć lekcyjnych maseczki nie będą obowiązkowe).

Prosimy nie posyłać do szkoły dziecka chorego !!!. Niezwłocznie przekazać informację  o domownikach objętych kwarantanną. Przypomnieć dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują nie tylko przed lekcjami, ale również po zakończeniu zajęć dydaktycznych.

Bardzo prosimy o pomoc w zapewnieniu szybkiej, skutecznej komunikacji z Państwem.

Informujemy, że w szkole będzie obowiązywał obowiązek zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych. Sale lekcyjne, ławki oraz inne wyposażenie będzie systematycznie dezynfekowane. Przed wejściem do budynku szkoły i w każdej sali lekcyjnej zorganizujemy stanowiska do dezynfekcji rąk. Wszystkie pomieszczenia będą regularnie wietrzone. Dla bezpieczeństwa zdrowotnego będziemy mierzyć temperaturę bezdotykowym termometrem.

Bezpiecznie w szkole

Uwaga !!!

W przypadku podejrzenia zakażenia na terenie szkoły lub placówki szkoła odizoluje ucznia ( w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu) i niezwłocznie powiadomi Państwa o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). W takiej sytuacji należy udać się z dzieckiem do lekarza.

Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.

W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00  tel. 722200513 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:  sekretariat@zs2lubin.pl .

Kontakt z dyrektorem szkoły, Artur Pastuch: tel. 722200284

Pamietajmy ! 


Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.

W przypadku wystąpienia ogniska zakażenia Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (hybrydowe) lub zdalne.

Bezpiecznie w szkole
Bezpiecznie w szkole

Spot TVP Bezpieczny powrót do szkoły.

Skip to content